Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov
 
   
Zaregistrujte sa na Rocepo.sk   Prihlásiť
Hlavné Menu
Vzdelávanie Rómov
Odporúčame...
Vzdelávanie Rómov
RSS Kanál
Vzdelávanie Rómov
Zvoľte jazyk/Choose language
Kto sme

Vzdelávanie Rómov - Rómske vzdelávacie centrum Prešov

ROCEPO - Rómske vzdelávacie centrum Prešov
- je integrálnou súčasťou Metodicko-pedagogického centra v Prešove
- je založené na základe listu generálneho riaditeľa Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie MŠ SR, sektorového koordinátora PHARE č. 4997/2001 82 zo dňa 04.12.2001
- má celoslovenskú pôsobnosť

Vznik

V súlade s cieľom projektu Phare SR-9905-02 Program tolerancie voči menšinám na dosiahnutie zlepšenia postavenia národnostných menšín (s osobitným zreteľom a so zohľadnením špecifických potrieb a podmienok rómskej menšiny) sa zriadilo Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov (ďalej len "Rómske vzdelávacie centrum") pri Metodicko - pedagogickom centre v Prešove ako ústredne riadenej organizácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Ciele

Cieľom ROCEPO je zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.

Činnosť

Vzdelávacia činnosť
- realizácia vzdelávacích projektov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení s vysokou koncentráciou rómskych žiakov
- tvorba metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov na skvalitnenie vyučovacej a výchovnej činnosti pri rešpektovaní špecifík rómskej menšiny
- organizovanie seminárov zainteresovaných inštitúcií a organizácií, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na procesoch edukácie rómskej menšiny
- realizácia aplikovaného pedagogického výskumu

Informačná činnosť
- poskytovanie, spracovávanie a distribúcia informácií o vzdelávacích aktivitách vládnych i mimivládnych organizácií pre učiteľov, vychovávateľov, pedagogickú i nepedagogickú verejnosť na prezentáciu činnosti a aktivít ROCEPO
- vydávanie bilingválnych odborno-metodických materiálov o činnosti ROCEPO pre potreby pedagogických zamestnancov (prípadne rómsku komunitu na jej vzdelávanie)

Dokumentačná činnosť
- zhromažďovanie, triedenie a archivácia printových a virtuálnych informácií o edukačných aktivitách všetkých subjektov pôsobiacich na úseku rómskej menšiny
- vytvorenie databanky obsahujúcej efektívne metódy výchovy a výučby rómskych detí a žiakov
- sústreďovanie výsledkov národných i medzinárodných projektov poskytujúcich pomoc rómskej menšine v jej edukácií
- vytvorenie dokumentačného pracoviska na archiváciu výsledkov pedagogickej tvorivosti učiteľov a tvorivosti rómskych žiakov

Poradenská činnosť
- zabezpečenie psychologicko, pedagogicko- zdravotného poradenstva zameraného na špecifické problémy rómskej komunity a ďalšie vzdelávanie učiteľov pôsobiacich v oblastiach so zvýšenou koncentráciou Rómov
- v záujme dosiahnutia uvedených cieľov vybudovať efektívne pracovné kontakty s inštitúciami sústreďujúcimi sa na edukáciu Rómov

Adresa

Rómske centrum Prešov
Ulica Tarasa Ševčenka 11
080 20 Prešov
Slovensko
tel: +421 51 7723451
fax: +421 51 7725110
web: www.rocepo.sk
e-mail: rocepo@rocepo.sk

Naša pozícia na mape

Info a foto

Vzdelávanie Rómov
Kontakty

Mgr. Kamila Jandzíková, PhD.
generálna riaditeľka
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

PaedDr. Ján Furman
Riaditeľ RP MPC Prešov
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk

PaedDr. Viera Šándorová
e-mail: sandorova@rocepo.sk, viera.sandorova@mpc-edu.sk

Mgr. Elena Cinová
e-mail: cinova@rocepo.sk, elena.cinova@mpc-edu.sk

Mgr. Marcel Kurty
e-mail: marcel.kurty@mpc-edu.sk

Mgr. Jana Medvecová
e-mail: jana.medvecova@mpc-edu.sk

Mgr. Eva Suchožová
e-mail: suchozova@rocepo.sk, eva.suchozova@mpc-edu.sk

Vzdelávanie Rómov
Copyright © 2003-2006 ROCEPO  |